An Toàn và Bảo Mật

Trong chính sách này, “InvestPlus” được hiểu là “Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới Hàng hóa InvestPlus” cùng các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và các đơn vị liên kết của Công ty. “Website” được hiểu là “Trang web của Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới Hàng hóa InvestPlus”.

InvestPlus sử dụng biện pháp bảo mật phù hợp với luật pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để bảo vệ thông tin cá nhân đối với việc truy cập hoặc sử dụng trái phép. Tuy nhiên, bản chất mở của hệ thống thông tin toàn cầu không đảm bảo thông tin cá nhân không thể bị lan truyền vượt ngoài tầm kiểm soát của các biện pháp an ninh mà InvestPlus sử dụng và thông tin có thể bị truy cập cũng như sử dụng bởi bên thứ ba mà không phải là bên cần thiết được nhận thông tin đó.
InvestPlus có thể sẽ phải thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ dù với tư cách là khách hàng cá nhân hay đại diện của khách hàng tổ chức. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để InvestPlus có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho người sử dụng và chúng tôi luôn nhận thức rằng chúng tôi phải sử dụng cũng như bảo quản thông tin một cách phù hợp.

Khi truy cập vào Website của InvestPlus, người sử dụng phải chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật này. Chính sách này có thể được InvestPlus điều chỉnh mà không cần báo trước với người sử dụng. Bất kỳ sự thay đổi hay cập nhật nào sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ khi được đăng tải lên Website. InvestPlus cam kết bảo quản những thông tin cá nhân bằng việc tuân thủ chính sách bảo mật dưới đây:

  1. Thông tin và nguồn thông tin mà InvestPlus thu thập

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được về người sử dụng chủ yếu là từ đơn đăng ký tài khoản hay các mẫu khác và các tài liệu mà người sử dụng cung cấp cho InvestPlus trong quá trình giao dịch. Ngoài ra, tùy thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ mà người sử dụng yêu cầu cũng như các hoạt động liên quan đến sản phẩm và dịch vụ đó, InvestPlus có thể tiếp nhận các thông tin thêm về người sử dụng.

InvestPlus thu thập thông tin cá nhân khi người sử dụng tự nguyện điền thông tin vào các biểu mẫu trên Website:

  1. Đơn đăng ký mở tài khoản hoặc các biểu mẫu khác để yêu cầu hoặc đăng ký sử dụng sản phẩm dịch vụ cụ thể của InvestPlus.
  2. Đơn tuyển dụng
  3. Liên lạc thông qua email

Các thông tin trên có thể bao gồm: Họ và tên, địa chỉ và các chi tiết khác như: tuổi, nghề nghiệp, thông tin và kiến thức tài chính mở rộng, số hộ chiếu, căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe,…

Ngoài ra, InvestPlus có thể tự động thu thập thông tin chi tiết về việc truy cập Website như: địa chỉ IP của người sử dụng, ngày và thời gian sử dụng, các loại thiết bị truy cập,…

  1. Việc sử dụng thông tin của người cung cấp

InvestPlus có thể sử dụng thông tin của người sử dụng nhằm mục đích:

  • Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý giao dịch và/hoặc tài khoản của người sử dụng với InvestPlus. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bô cũng như tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba như quy định dưới đây.
  • Liên lạc với người sử dụng hoặc, nếu có thể, hoặc người được ủy quyền của người sử dụng bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax,… liên quan đến mối quan hệ, quyền lợi và nghĩa vụ của InvestPlus với người sử dụng và người sử dụng với InvestPlus.
  • Cung cấp cho người sử dụng thông tin, đề xuất hay tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà InvestPlus cung cấp.
  • Hỗ trợ cho tất cả các hoạt động kinh doanh của InvestPlus.

Nếu giao dịch giữa người sử dụng và InvestPlus chấm dứt, InvestPlus sẽ vẫn tiếp tục xử lý các thông tin cá nhân của người sử dụng trong phạm vi được nêu trong Chính sách này.

Thông tin cá nhân người sử dụng có thể được chia sẻ trong nội bộ InvestPlus: để cung cấp các dịch vụ hiệu quả và đáng tin cậy nhằm cải thiện chất lượng cũng như số lượng các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho người sử dụng.

InvestPlus không tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba, trừ khi được miêu tả như trong điều khoản này. Việc tiết lộ cho bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các công ty không liên kết nhưng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của người sử dụng hay hỗ trợ cho các giao dịch của người sử dụng với InvestPlus, bao gồm những bên thứ ba tư vấn về kế toán, chuyên môn, pháp luật cho InvestPlus. Bên thứ ba nhận thông tin được yêu cầu bảo mật của các thông tin trong phạm vi mà họ nhận nó và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng chỉ trong quá trình cung cấp những dịch vụ đó và chỉ cho những mục đích mà InvestPlus yêu cầu.

InvestPlus cũng có thể tiết lộ các thông tin cá nhân của người sử dụng theo yêu cầu của người sử dụng, để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi và các đối tác kinh doanh hay căn cứ theo sự chấp thuận rõ ràng của bạn. Cuối cùng, trong một số trường hợp, các thông tin cá nhân của người sử dụng có thể được tiết lộ cho bên thứ ba khi được pháp luật cho phép hoặc để tuân theo các quy định và luật hiện hành.

InvestPlus sẽ không bán thông tin cá nhân của người sử dụng.

Khi cung cấp thông tin cá nhân cho InvestPlus, người sử dụng có quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu cá nhân của họ được lưu giữ bởi InvestPlus. Người sử dụng luôn được cung cấp quyền truy cập hợp lý để tiếp cận thông tin của mình, InvestPlus luôn sẵn sàng hợp tác trong việc cung cấp quyền truy cập đó.