Sản phẩm

Giao dịch phái sinh hàng hóa kỳ hạn

sản phẩm

Danh sách hàng hóa giao dịch

InvestPlus hiện đang cung cấp dịch vụ Môi giới và đầu tư sản phẩm hợp đồng hàng hóa kỳ hạn tiêu chuẩn được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), với gần 20 sản phẩm thuộc các nhóm mặt hàng chính như: